Betalingsvoorwaarden

home_newDefinities
De volgende termen worden gebruikt:
De Pilates Company: de bepaler van deze betalingsvoorwaarden.
De Klant: de wederpartij.

      Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen De Pilates Company en De Klant waarop De Pilates Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

    Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Producten
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in e-mailaanbiedingen. De artikelen hebben de eigenschappen die door De Pilates Company in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt vermeld wat de Klant bij aankoop verschuldigd is en wat diens rechten en verplichtingen zijn indien men het aanbod accepteert.
Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren etc. op de website van De Pilates Company gelden bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Bestelling en annulering
De Pilates Company levert na ontvangst van betaling en behoudt zich het recht voor om een bestelling niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Elke bestelling kan – zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst door De Klant worden geannuleerd. In dit geval dient de Klant contact op te nemen met De Pilates Company middels het contactformuliern op de website. De annulering zal per e-mail door De Pilates Company bevestigd worden.
Indien De Klant de geannuleerde bestelling al heeft voldaan zal De Pilates Company het betaalde bedrag binnen veertien dagen restitueren.

Levering
De Pilates Company doet haar uiterste best om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien bij de levering vertraging ontstaat of slechts gedeeltelijk geleverd kan worden of een bestelling niet kan worden uitgevoerd, zal Pilates Company de Klant daarvan per e-mail berichten.
De levertijd zal niet later zijn dan twee weken na de besteldatum tenzij er sprake is van overmacht, zie hieronder bij Overmacht.
Bestellingen worden binnen en buiten Nederland verstuurd met postNL. Verzendkosten zijn voor rekening van De Klant betaalt. De verzendkosten worden op de website vermeld.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in euro’s,. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten op de website aangegeven.
Versturen
De Pilates Company draagt risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar De Klant. Nadat de artikelen door de Klant in ontvangst zijn genomen gaat het risico van beschadiging en verlies op De Klant over. Indien één of meer artikelen is zoekgeraakt verplicht De Klant zich ertoe medewerking te verlenen bij het onderzoek daarnaar. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is De Pilates Company gerechtigd de prijs van de artikelen op de Klant te verhalen.

De Wet Koop op Afstand
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. Dit houdt in dat de Klant het recht heeft binnen 14 werkdagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren.
Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Pilates Company retourneren, conform de door De Pilates Company verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De kosten voor de retourzending komen ten laste van De Klant. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van De Pilates Company over de staat van de producten wordt binnen 14 dagen het door De Klant betaalde bedrag teruggestort.
Indien de levering door De Pilates Company na 30 dagen nog niet is geschied heeft heeft De Klant et recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
Retourneren en ruilen van artikelen
De Pilates Company doet er alles aan om via onze website informatie te verstrekken over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan het artikel geruild of geretourneerd worden. Vul hiervoor het contactformulier in met vermelding van uw naam, adres en het factuurnummer van de producten die u wilt ruilen cq. retourneren.

Voor retour cq. ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
Eén en ander dient uiterlijk binnen veertien werkdagen na ontvangst als retour gemeld te worden via het contactformulier.
Met de retouren dient te zijn omgegaan als vermeld conform artikel Wet Koop op Afstand.

Artikelen welke voor retour gemeld zijn moeten uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan De Pilates Company geretourneerd zijn. De Pilates Company accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies – die bij aanmelding zijn aangegeven – gevolgd zijn.
De retour zal na aanmelding en na ontvangst van het product door De Pilatescompany per e-mail bevestigd worden. Heeft De Klant vooruitbetaald dan zal De Pilates Company het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen. Indien het product niet in de originele verpakking geretourneerd is behoudt De Pilates Company zich het recht om een kortingscode aan te bieden i.p.v. het aankoopbedrag terug te betalen https://www.mloungebar.com/.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten blijft bij De Pilates Company totdat De Klant al hetgeen op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan De Pilates Company verschuldigd is heeft voldaan.

Garantie
De Pilates Company garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan De Klant geleverde product.

Privacy
Indien De Klant een bestelling plaatst bij De Pilates Company dan worden uw gegevens opgenomen in het klantbestand van De Pilates Company. De Pilates Company houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De Pilates Company respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Overmacht
De Pilates Company heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van De Klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan De Klant mee te delen en zulks zonder dat De Pilates Company gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

fore more informations please click here